ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมอันสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ซึ่งในโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศึกษาศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาโดยการทำโรงทานสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดาวน์โหลดกำหนดการ