โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 

QR CODE

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำโดยอาจารย์สันติ คู่กระสังข์ และอาจารย์ธนัชพร หาได้ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ไม้ตรีฟาร์ม ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมอันสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการตลาด สำหรับหมู่เรียน 6134201 จำนวน 26 ราย

 

QR CODE

 

ซึ่งในโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมการรับฟังบริบทของชุมชนและแหล่งความรู้ ศึกษาศักยภาพการพัฒนา การถอดองค์ความรู้ซึ่งเน้นการเก็บเกี่ยวข้อมูลจากสถานการณ์จริงเพื่อศึกษาความต้องการของชุมชน และองค์ความรู้ที่วิทยากรบรรยาย รวมถึงการถามสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นำความรู้ที่ได้มาเทียบเคียงกับทฤษฎีที่เรียนในชั้นเรียน รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้มาประกอบการให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนาคตของฟาร์ม นอกจากนี้นักศึกษาต้องศึกษาทรัพยากร ผลผลิต และวัตถุดิบจากฟาร์มเพื่อวางแผน สร้าง รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ด้วย

 

QR CODE

 

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ขอขอบพระคุณวิทยากรและเจ้าของสถานที่ ไม้ตรีฟาร์ม คือ คุณภควัฒน์ มณีศรี เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์อีกครั้งในโอกาสต่อไป