งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการ หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการ หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

งานแนะแนวการศึกษา ร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการ

หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

 

QR CODE

 

งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการให้บริการวิชาการความรู้ หัวข้อ การเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน ภายใต้โครงการ เตรียมความพร้อมเยาวชนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 และ Digital Age ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะแนวการศึกษาและให้บริการวิชาการผลการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบรับดีเยี่ยม

 

QR CODE

ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
ผู้เขียนข่าว