มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้สร้างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้สร้างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้สร้างเครือข่าย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดทำโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ประชารัฐทั้ง 5 ภาคส่วนช่วยเหลือในการสร้างรายได้สร้างเครือข่าย ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 จำนวน 50 คน ในวันที่ 14 มกราคม 2562 และหมู่บ้านป่าคาเก่า หมู่ 7 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 50 คน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.00-17.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชารัฐ และเพื่อให้เกิดแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม

 


 


%d bloggers like this: