โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้งานสารบรรณและธุรการ การจัดทำ รับ-ส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อลิสา ปัญญาเทพ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้