โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยได้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดสถานที่สำหรับการประชุม อบรมและสัมมนาทางวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษารวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มพูนศักยภาพด้านอื่น ๆ ให้นักศึกษามีแนวความคิดใหม่ ๆ และเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดสถานที่สำหรับการประชุม อบรมและสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคการศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรศักดิ์ แสนใส ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้