โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการกำหนดให้นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 – วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 มีนักศึกษาจำนวน 34 คน ฝีกประสบการณ์หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์