โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา

 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนโดยการใช้ Infographic ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้กับนักศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ