โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการเรียนรู้ของโรงเรียนในลักษณะที่แตกต่างกัน ภายใต้ตัวแบบสนับสนุนที่จัดทำแนวทางไว้ให้เป็นกรอบองค์ความรู้ที่แตกต่างกันให้กับบุคลากรครูในเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 จำนวน 60 คน
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ รองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม