โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบ WIL
กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานคลังสินค้าในสถานประกอบการ

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการคลังสินค้า ณ บริษัทสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเรียนรู้กระบวนการในการทำงานและขั้นตอนในการจัดการคลังสินค้าในสถานประกอบการจริงและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน