นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
คว้ารางวัลการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสร้างสรรค์สื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านจิตอาสา ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น และการลดมลพิษทางอากาศนั้น ในการนี้ได้มีการประกาศและมีพิธีมอบรางวัลโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการมอบรางวัล ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีนักศึกษาของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Flim) หัวข้อจิตอาสา
“วีรบุรุษนักบิด…ซิ่งกลับใจ”
ผลงานของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.นายฤทธิเดช จันทะวงศ์
2.นางสาวนัทธมน นาควรรณ
3.นายนนทพัทธ์ ปั้นชู
4.นายจตุพงษ์ นิตบุญ
5.นางสาวดลยาวรรณ จันทรพวง
ชมผลงาน https://youtu.be/0BXjfAPIYHs
 

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อหนังสั้น (Short Flim) หัวข้อจิตอาสา
“หัวใจไร้สิ้นสุด”
ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.นางสาวอัญญาดา กัณฑวงศ์
2.นายธนากร ล้นเหลือ
3.นายชนาธิป ขันใจ
4.นายสุริยะกาณฑ์ สุขแก้ว
ชมผลงาน https://youtu.be/VZkTDyxdysA
 

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ (Poster Campaign) หัวข้อคอร์รัปชั่น
1.นายธนากร ล้นเหลือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
 

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story) หัวข้อมลพิษทางอากาศ
1.นายฤทธิเดช จันทะวงศ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

 

โดยผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดของนักศึกษา จะได้นำไปใช้ในการรณรงค์ด้านจิตอาสา ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น การลดมลพิษทางอากาศ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

QR CODE

ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว
ผู้เขียนข่าว