โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
ออกให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน

 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย นายกำภู สุจริตจันทร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1.นายวิชัย โชคไพศาลสกุล
2.นายพรสวรรค์ เกิดแก้วเมืองมูล
3.นายพนัส ดำรงพนาเกียรติ
4.นายนพดล วังเครือ
ออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนตรวจเช็คและบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยได้บริการแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจสอบคุณลักษณะ และ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้ตามปกติ จำนวน 20 เครื่อง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ โดยสามารถนำความรู้ ทฤษฎี นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นการบริการชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
คณะผู้ดำเนินการออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ สำหรับ นายณัฐพล เตชะพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นทุกท่าน สำหรับการต้อนรับและ ดูแลเป็นอย่างดี