งานศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

งานศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

งานศูนย์ภาษา จัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2

 

 

งานศูนย์ภาษาจัดกิจกรรม สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1–4 จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวิชาเสริมทักษะของนักศึกษา