มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 10 “General English Proficiency Online Test by EOL system ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 10 “General English Proficiency Online Test by EOL system ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 10
“General English Proficiency Online Test by EOL system ”

 

ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องมือด้านการสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์แห่งแรกของไทยในชื่อ EOL system หรือระบบ EOL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 4.0 จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมการทดสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www. Engtest.net ณ จุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดย เสียค่าสมัครสอบท่านละ 200 บาท ทางบริษัทที่จัดสอบยังกล่าวว่าการสอบครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รู้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองโดยผลคะแนนยังสามารถเทียบกับผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล เช่น CU-TEP, TOEIC, TOEFL, และ IELTS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

ทั้งนี้หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถสมัครและชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวได้ที่
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
โทร. 080-114-1043 (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562)