มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ)
ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 5 (รับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
โดยมีสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
– โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
– โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– โปรแกรมวิชาการบัญชี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที
เว็บไซต์ :https://admission.kpru.ac.th/#/main
โทรศัพท์ 055-801664 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด)