โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่หมู่เรียน

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่หมู่เรียน (6258201)โดยได้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านรัฐประศาสนศาสตร์การเตรียมความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีความพร้อมในการเรียนของหลักสูตรแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การทำงานในอนาคต คุณชญาภา สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, คุณณัฐพร ภักดีคุณธรรม, นายพิทักษ์ พันธ์ปัญญากรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กและ เยาวชน พระพร มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้