ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบฯ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบฯ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบฯ

 

 

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่มีการเปิดทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 2 กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่
1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มี 1 สาขา ได้แก่
– สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1
2.กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มี 3 สาขา ได้แก่
– สาขาผู้ปฎิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
– สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
– สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
และแสดงการทำงานของซอฟแวร์ทางด้านโลจิสติกส์ ในงานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (LIMEC) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด