โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 22 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นรภัทร สถานสถิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์วิเชียร โสมวิภาต มหาวิทยาลัยภาคกลาง อาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินเฉลี่ย 3.67 คะแนน #อยู่ในระดับคุณภาพดี