คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation

คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation

คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Smart Logistics & Labour Transformation

 

 

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดย อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อ.ภัคพล รื่นกลิ่น และ อ.น้ำฝน สะละโกสา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Logistics & Labour Transformation โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ของไทยในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยกิจกรรมสัมมนาจัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย