ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

 

 

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด โดยศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ตามโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ ธนาคารออมสิน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งหลังจากเสร็จการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับพันธุ์ไก่ไปเลี้ยงเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน รวมทั้งขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป

 

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว