ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก

 

 

วันที่ 8 เมษายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพสินค้า(ข้าวเกรียบ) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยกระโหลก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ผลจากการอบรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการคิดค้นสูตรข้าวเกรียบใหม่ๆ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมคิดของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งได้สูตรข้าวเกรียบใหม่ๆ ในแนวคิดข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพ โดยมีข้าวเกรียบสูตรกระเพรา ข้าวเกรียบสูตรแป้งกล้วย ข้าวเกรียบสูตรกล้วยน้ำว้า ข้าวเกรียบสูตรกล้วยหอม เป็นต้น สำหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าข้าวเกรียบต่อไปจะเป็นการพัฒนาตราสินค้า

 

QR CODE

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผู้เขียนข่าว