โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1

 

 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและโปรแกรมการบัญชี ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้จักและใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ วิทยากรโดย ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ และอาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ