โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 8 คน ได้ออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนตรวจเช็คและบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ได้บริการแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ พร้อมตรวจสอบคุณลักษณะ และ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ได้ตามปกติ จำนวน 20 เครื่อง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ โดยสามารถนำความรู้ ทฤษฎี นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นการบริการชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
คณะผู้ดำเนินการออกบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ สำหรับ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนทุกท่าน สำหรับการต้อนรับและ ดูแลเป็นอย่างดี