มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562”

 

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น. ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน ปี 2562” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ และ อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชี เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นการสอนให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีชุดเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้กับกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และการตลาด โดยผลงานที่โดดเด่น จะได้รับการคัดเลือก เพื่อต่อยอดทำการตลาดออนไลน์ รวมถึงมีโอกาสในการพบปะกับผู้ประกอบการ/นักลงทุน อีกทั้งยังสามรถนำความรู้ที่ได้รับในการสัมมนามาปรับใช้ในด้านการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และยังสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษา และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุม เป็นต้น