ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2562 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3 และ 5 จำนวน 150 คน เข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 4 ฐาน ได้แก่ การทำสบู่ การทำน้ำยาล้างจาน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน

 

QR CODE

ผศ.อังคณา ตาเสนา
ผู้เขียนข่าว