รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น

รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น

รับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น

 

 

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 905 วปร. ประกาศเปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่วประเทศ (ในวันและเวลาราชการ) ในการนี้จึงขอรับสมัครจิตอาสาสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาทุกโปรแกรม ที่เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาต่างๆ ทั้งงานของมหาวิทยาลัย ชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น ได้ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานในนามหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และถือเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยปริยาย
ความดังกล่าวข้างต้น หากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา มีความประสงค์สมัครเป็นจิตอาสา สามารถส่งรายชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และโปรแกรมที่สังกัด จัดส่งมายังอาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 เพื่อรวบรวมและจัดหายานพาหนะนำไปสมัครจิตอาสา ณ ที่ทำการอำเภอแม่สอด ในวันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. (พร้อมกันหน้าอาคารสิรินธร) อนึ่ง ในวันที่เดินทางไปสมัครจะต้องเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง และเบอร์โทรศัพท์ ทั้งนี้การสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอดต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น