โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์
จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง
ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกกรม โลจิสติกส์พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.ตาก โดยเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้กับน้องนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อเกี่ยวกับ พื้นฐานโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ในชีวิตประจำวัน การวางแผนการผลิต ระบบการขนส่ง และคลังสินค้า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านโลจิสติกส์ให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้น และสอดคล้องกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก