โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งได้บูรณาการกับรายวิชาการจัดการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาหมู่เรียน 6055201 และ 6155301 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ