โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการบัญชี
จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนทางไกล อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยนักศึกษาได้เล่าประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับรุ่นน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และสรุปผลการทำงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป