โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม ในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนทางไกล A421 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม โดยมี อาจารย์ธนัชพร หาได้ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เป็นอาจารย์ประจำวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มาให้ความรู้ในเรื่องของการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จำนวน 49 คน เพื่อเป็นการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
 

QR CODE

อาจารย์ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว