งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียนประกาศรับสมัครนักศึกษา เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology มณฑล ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียนประกาศรับสมัครนักศึกษา เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology มณฑล ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ณ โรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology
มณฑล ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ด้วยงานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียนประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่สนใจเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียน Qujing Qilin Changxin Vacational School of Technology มณฑล ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะแบ่งการแลกเปลี่ยนออกเป็น 3 ช่วงเวลาให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ช่วงที่ 1 เดือนเมษายน ช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคมและ ช่วงที่ 3 เดือนมิถุนายน ในปี 2563 ในกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าสมัครจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ดังนี้
1. เรียนภาษาจีนพื้นฐาน
2. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
3. สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย
4. การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (เส้นทางกรุงเทพ-คุนหมิง)
2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง (Passport)
3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศจีน
4. ค่าประกันสุขภาพในต่างประเทศ ตามระยะเวลาการเดินทางจริง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อรับใบสมัครได้ที่อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และดำเนินการส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562