ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1)

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบพิเศษ ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านในระดับที่ 1 – 4 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. – 18.30 น. และ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ