ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 11 “General English Proficiency Online Test by EOL system ” สำหรับบุคลากรหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 11 “General English Proficiency Online Test by EOL system ” สำหรับบุคลากรหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ครั้งที่ 11
“General English Proficiency Online Test by EOL system ”
สำหรับบุคลากรหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องมือด้านการสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์แห่งแรกของไทยในชื่อ EOL system หรือระบบ EOL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับคนไทยสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล 4.0 จะจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลาสอบ 100 นาที โดยสามารถเข้าระบบสอบได้ตั้งแต่เวลา 0.01 -23.59 (หลังเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563 – ก่อนเที่ยงคืนวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2563 ) ผ่าน www. Engtest.net ณ จุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดย เสียค่าสมัครสอบท่านละ 200 บาท ทางบริษัทที่จัดสอบยังกล่าวว่าการสอบครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รู้ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้สอบโดยผลคะแนนยังสามารถเทียบกับผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล เช่น CU-TEP, TOEIC, TOEFL, และ IELTS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป
ทั้งนี้หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถสมัครและชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวได้ที่ห้องศูนย์ภาษา อาคารศิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์
โทร. 080-114-1043 (ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562)