มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
และงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด) รอบที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชรและแม่สอด) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเกียรติภูมิ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 

 Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.