ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมอันสืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ซึ่งในโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศึกษาศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับนักศึกษาโดยการทำโรงทานสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
(ดาวน์โหลดกำหนดการ)