มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Young Leaders ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Young Leaders ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ASEAN Young Leaders

 

ด้วยงานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะจัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders ในวัน พุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในเขตภาคเหนือตอนล่างได้ตระหนักถึงการเป็นประชากรอาเซียน เรียนรู้ร่วมกันและนำเสนอบทบาทของเยาวชนไทยในการสร้างบทบาทในสังคม กิจกรรมดังกล่าวมี ดร. สุดปฐพี เวียงสี Edutainer ที่มีมากด้วยประสบการณ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
ในกิจกรรมนี้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ของงานวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้สมัครได้ที่ อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องศูนย์ภาษา อาคารศิรินธร