บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

 

 

เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 อ.น้ำฝน สะละโกสา อ.พัชมณฑ์ อ่อนเชด และอ.ภัคพล รื่นกลิ่น ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพยุคคลากรในการเตรียมความพร้อมการรองรับการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากำลังพลด้านโลจิสต์ของประเทศ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม