บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้ารับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

บุคลากร โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้ารับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

 

 

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี และอาจารย์ภัคพล รื่นกลิ่น เข้ารับการอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพยุคคลากรในการเตรียมความพร้อมการรองรับการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากำลังพลด้านโลจิสต์ของประเทศ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม