โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาโครงการ Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC. ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาโครงการ Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC. ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาโครงการ
Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC.
ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

 

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการ Smart Myanmar Communications Business Skills Toward AEC. ในวันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 น. ณ อาคารอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาทางการจัดการ โดยมี อาจารย์ธนัชพร หาได้ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป เป็นอาจารย์ประจำวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Miss May Soe เจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาพม่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มาให้ความรู้ในเรื่องการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาพม่าและวัฒนธรรมของประเทศพม่า ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ รวมไปถึงการดำรงชีวิตในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

QR CODE

อาจารย์ ธนัชพร หาได้
ผู้เขียนข่าว