งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership Camp 2020

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership Camp 2020

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership Camp 2020

 

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จะจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการัพฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเองตลอดจนเกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียนที่เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอ่างกลมกลืน
กิจกรรมมีขึ้น วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563
คุณสมบัตินักศึกษาโครงการ ASEAN Leadership 2020
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้vอื่นที่มีความหลากหลานทางภาษาและวัฒนธรรมได้
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในระดับที่พอสื่อสารได้
4. รับสมัคร : บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2562 ในระบบออนไลน์
โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ทัศนคติของนักศึกษาในวัน อังคารที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องศูนย์ภาษา อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
(สมัครออนไลน์)