โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าศึกษาดูงานกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

 

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 คณาจารย์โปรแกรมวิชาการบัญชีนำโดยอาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หมู่เรียน 6155301 และ หมู่เรียน 5855201 เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีและความเป็นอยู่ของชุมชน สามารถนำข้อมูลจากการเข้าศึกษาดูงานมาต่อยอด และพัฒนาชุมชนต่อไป