โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0

โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0

โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0
ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

 

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ด้วยทางโปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.แม่สอด ต.แม่สอด จ.ตาก โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี นำองค์ความรู้ของการเรียนในห้องเรียน ในเรื่องของการจัดทำบัญชี ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จำนวน 35 คน ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 3522501 ภาษีอากร 1 และ 3524901 สัมมนาทางการบัญชี ผู้จัดกิจกรรมหวังว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป