โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับหลักสูตร ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับหลักสูตร ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ระดับหลักสูตร
ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่๒๑ระดับหลักสูตร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การทำงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 35 คน ในวันที่ 9-30 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ดังนี้คือ
1. เทศบาลนครแม่สอด
2. เทศบาลตำบลท่าสายลวด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
4. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
5. สถานีตำรวจภูธรแม่สอด
6. ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
7. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 (ฉก.ร.14) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้