โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน
การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

 

 

สืบเนื่องจากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการ
“การจัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป” ในวันที่ 9 พฤศจิการยน 2562 ณ วัดโพธิคุณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในโครงการดังกล่าวได้มีสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการสำนักงานและเอกสาร กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม