โปรแกรมวิชาบัญชี จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 รายวิชาภาษีอากร 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โปรแกรมวิชาบัญชี จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 รายวิชาภาษีอากร 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

โปรแกรมวิชาบัญชี จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน
กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 รายวิชาภาษีอากร 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

 

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ด้วยทางโปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการการบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนักบัญชีรุ่นใหม่ ในยุค 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี นำองค์ความรู้ของการเรียนในห้องเรียน ในเรื่องของการจัดทำบัญชี ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จำนวน 65 คน ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 3522501 ภาษีอากร 1 และ 3524901 สัมมนาทางการบัญชี ผู้จัดกิจกรรมหวังว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป