ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศ.บป. เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ภายในกิจกรรม ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยจะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาภาค กศ.บป. ทุกโปรแกรมวิชา