โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ด้านทักษะทางวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ

 

 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ด้านทักษะทางวิชาการและพัมนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม อบรมพัฒนานักศึกษางานธุรการและงานสารบรรณ โดยได้มีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา หมู่เรียน 6058201 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวความคิดใหม่ ๆ และมีความรู้ความสามารถในการเรียนและการทำงานเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณอลิสา ปัญญาเทพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้