ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมประกวดสื่อ Hero at Home

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมประกวดสื่อ Hero at Home

ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
จัดกิจกรรมประกวดสื่อ Hero at Home

 

ด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมประกวดสื่อ Hero at Home โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และเสริมสร้างความตระหนักในการทำหน้าที่เยาวชนในสถาณการณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย
 
คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกชั้นปี และมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการสื่อสารการป้องกันโรคโควิดในรูปแบบต่างๆ
 
หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. จัดทำสื่อวีดีโอโดยใช้ภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา ภาษาเกาหลี ภาษาจีน หรือภาษาชนเผ่าของตนเอง โดยใช้หัวข้อ Heroes at Home เล่าเรื่องกิจกรรมดีๆ และแง่คิดการอยู่บ้านช่วยชาติหยุดโควิด
2. เป็นสื่อที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือมีลิขสิทธิ์
3. เป็นสื่อวีดีโอที่เสริมสร้างความตระหนักในการอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อโควิดและรับผิดชอบต่อสังคม
4. เป็นสื่อวีดีโอที่สร้างสรรค์และส่งเสริมบทบาทการเป็นเยาวชนเพื่อช่วยชาติในภาวะวิกฤติ
5. ความยาวของวีดีโอไม่เกิน 4 นาที
 
เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศจำนวน 2,000 บาทพร้อมการเป็นพรีเซนเตอร์ KPRU Heroes พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1: เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล เงินรางวัลละ 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร.
ในการส่งผลงานนักศึกษาสามารถส่งเป็นเดี่ยวหรือกลุ่ม โดยนับเป็น 1 ผลงาน 1 รางวัล
 
ช่องทางการสมัคร
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้ติดต่อส่งผลงานผ่านอาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ก่อน 16.00 น.
ทางอีเมล์ wichanon_p@kpru.ac.th และ cc สำเนากลับถึง wichanonmfu@gmail.com
ติดต่อสอบถามเพื่อเติมโทร 080–1141043