งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร

งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร

งานบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร

 

 

งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตรที่มีจำนวนมากสามารถเป็นการเพิ่มรายได้และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างศรัทธาแก่ประชาชนและเกษตรกร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก