ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 1)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 1)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 1)

 

 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (รอบปกติ ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 – 4 (Special English 1-4) ในวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างการดำเนินการสอบตลอดเวลา